Úvodná stránka » Aktuality » Investovali ste do koňa? Poistite ho

Investovali ste do koňa? Poistite ho

Nákaza, nehoda, choroba, úhyn... toto všetko sú smutné veci, na ktoré neradi myslíme, avšak môžu sa prihodiť aj vášmu koňovi. A preto je vhodné vopred myslieť na „zadné dvierka“. Zviera síce stopercentne ochrániť nikdy nemôžeme, poistka je však v takýchto prípadoch užitočná. Má však svoje pravidlá. Poďme sa na ne pozrieť a povieme si aj o podmienkach a dokladoch, ktoré sú na to potrebné. Viac už hovorí Peter Šimko, odborník z portálu Poistenie.sk.

 

Môžete bližšie špecifikovať poistenie koňa ako také? Čo všetko si na ňom možno poistiť, v akých cenových hladinách sa to pohybuje?

Poistenie kryje úhyn, zmárnenie alebo nutné zabitie poistených koní z dôsledku nákazy, živelnej udalosti, zásahu zvieraťa elektrickým prúdom a prerušenia dodávky elektrického prúdu vplyvom živelnej udalosti. Poistenie sa vzťahuje aj na nutné usmrtenie, uhynutie alebo zabitie v dôsledku choroby, poranenia, pôrodu pre kone dostihové, jazdecké, rekreačné, plemenné, ťažné. Poistenie sa vzťahuje aj na poistné udalosti vzniknuté pri preprave. Napr. 4-ročný rekreačný kôň ocenený na poistnú sumu 5 000 € môže byť poistený za ročné poistné 160 € pri spoluúčasti 20 % pri každej poistnej udalosti.  

Kedy má poistenie koňa zmysel a kedy nie?

Poistenie koňa má zmysel, keď sa stane poistná udalosť. Poisťovne majú však aj výluky z poistného krytia, obyčajne napríklad nepoisťujú kone do 6 mesiacov a nad 15 rokov veku, dostihové kone sú poistiteľné len od veku 2 roky do 5 rokov. Nepoisťujú sa tiež kone do ťažkého záprahu a tie, ktoré sa používajú na prácu v lese, napr. pri zvážaní dreva.

Aké podmienky zvykne mať poisťovňa?

Poistník musí dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, ktoré ustanovujú podmienky chovateľom zvierat. Poistnú udalosť musí bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni. V prípade úhynu koňa musí poistený túto skutočnosť ihneď nahlásiť a ponechať telo do príchodu zástupcu poisťovateľa za účelom vykonania obhliadky. Ak okolnosti nedovoľujú ponechať telo uhynutého zvieraťa do príchodu poisťovateľa, musí ho odfotiť so zachytením identifikačných znakov. Poistený musí dodržiavať podmienky o ochrane zvierat počas prepravy.

Aké podklady majiteľ koňa potrebuje, ak ho chce dať poistiť?

Pred poistením je potrebné vyplniť dotazník na poistenie koní, priložiť osvedčenie o pôvode, doklad o hodnote koňa, veterinárny posudok koňa, popis koňa, kartu plemenníka, zoznam poistených zvierat. 

Čo značí pojem identifikácia koňa? Ako to v prípade potreby prebieha?

Ide o trvalé označenie koní – identifikačné číslo (výpal, výmraz, mikročip). Pred poistením sa vykonáva obhliadka koňa a je vystavené tlačivo Popis koňa so zachytením presných identifikačných znakov zvieraťa, identické sú fotografie.

Ako sme na tom s poisťovaním koní na Slovensku v porovnaní so zahraničím?

Nevidím tu rozdiel, pretože poistenie koní ako každý iný typ poistenia sa riadi podľa medzinárodných štandardov. Možno len penetrácia poistených koní je menšia, ale to zodpovedá všeobecným trendom aj v iných oblastiach poistenia. Čím bude vyspelejší trh, tým viac koní sa bude poisťovať.

S ďalšími otázkami sa môžete obracať na online@poistenie.sk.